Procesbegeleider bouw school klasse 7

Categorie : architect

DOEL

 

Procesbegeleider voor de volledige technische begeleiding bij alle fases van de realisatie van de schoolbouwwerken.

 

Deze begeleiding loopt tot en met de definitieve oplevering van de werken, inbegrepen de afhandeling van eventuele nog openstaande punten bij de definitieve oplevering.

 

  

VOORNAAMSTE TAKEN

 

·       begeleiding en belangenbehartiging opdrachtgever/aanbestedende overheid bij de realisatie van de bouwwerken;

·       Advies en opvolging aangaande de werkzaamheden van de ontwerper én aannemer der werken;

·       Waar van toepassing: het doornemen en aanvullen/op punt stellen, in overleg met de opdrachtgever, van het programma van eisen teneinde te komen tot een definitief programma van eisen;

·       Technische bijstand in de plaatsingsprocedures voor het aanstellen van ontwerpers en aannemers;

·       Optreden als leidend ambtenaar t.a.v. zowel de ontwerper als aannemer der werken3:

o   Nazicht bouwplannen ontwerper,

o   Nazicht bestekken ontwerper,

o   Nazicht, opmaak en opvolging briefwisseling n.a.v. de uitvoering van de overheidsopdrachten (werken en diensten),

o   Wekelijks bijwonen werfvergaderingen namens de gemeente

·       Nazicht werfverslagen, coördinatievergaderingen en coördinatie- en werfdagboeken zoals opgemaakt en ingevuld door ontwerpers en/ of aannemers der werken + advies t.o.v. de gemeente,

·       Nazicht en advies inzake schuldvorderingen en vorderingsstaten (werken en diensten)

·       Advies inzake meerwerken, termijnverlengingen en wijzigingen (incl. onvoorziene omstandigheden en overmacht) opdrachten (werken en diensten) + voorbereiding notulering voor het bevoegd orgaan binnen opdrachtgever/ aanbestedende overheid,

·       Advies inzake keuringen, attesten, opleveringen (voorlopig en definitief), … + opmaak betrokken processen-verbaal (incl. deze van ingebrekestelling) (werken en diensten),

·       Oordeel en advies oordelen of de ontwerp- en/ of bouwopdracht is uitgevoerd volgens de opdrachtdocumenten en volgens de regels van de kunst en of de oplevering al dan niet kan worden toegekend,

·       bewaken en bijsturen planning en bij aanpassingen in dit verband op gemotiveerde wijze informeren van de gemeente

·       Budgetbewaking namens opdrachtgever/ aanbestedende overheid bij de realisatie van de bouwwerken (werken en diensten),

 

 

Vaardigheden

 

·       Masterdiploma in richting bouwkunde, gedegen technische bouwkundige kennis

·       Reeds een 5-tal jaren relevante ervaring als procesbegeleider utiliteitsbouw klasse 7

·       Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten 

 

Bijlage kandidaturendossier

 

Portolio van minstens 3 referenties projectbegeleiding voor lokale besturen in schoolinfrastructuur en vrije tijd/cultuur, aanbesteed cf.de wetgeving op de overheidsopdrachten met telkens opgave:

 

o klant,

o project,

o projectwaarde (minstens 2 referenties schoolinfrastructuur met minimumwaarde 5 mio €)

o uiteenzetting inhoud concrete projectbegeleiding zowel voor de ontwerp- als bouwfase

Deze job is reeds afgesloten!

Contact

Voor meer info over deze job