Vergoeding thuiskantoor voor huurders en eigenaars. Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen.
Wie als zelfstandige of freelancer thuiswerk doet, kan aan zijn zaak hiervoor een vergoeding vragen. Maar welk bedrag neem je dan best? Eenmanszaken kunnen dit best doen via een onkostennota aan zichzelf. Wie als freelancer met een vennootschap werkt, heeft de keuze: een onkostennota of een echt huurcontract.

Zeer fiscaal vriendelijke operatie.
Zo’n verhuur is volgens Monique De Cat van Taksidee ideaal om op een fiscaal vriendelijke manier geld uit je vennootschap of thuiskantoor als eenmanszaak te halen.

De betaalde huur is immers 100% aftrekbaar voor je bedrijf (vennootschap of eenmanszaak) terwijl die huurinkomsten in je privé gunstig belast worden. 

Verhuren van je thuiskantoor als eenmanszaak.
Wie als eenmanszaak werkt, mag tot 125 euro per maand een forfaitaire onkostennota maken. Deze onkostennota dekt de kosten van de zelfstandige voor het ter beschikking stellen van de ruimte op zich en de kosten voor elektriciteit en verwarming. 

Deze 125 euro is belastingvrij. Je betaalt op deze opbrengsten ook geen RSZ-bijdragen. Praktisch gezien maak je gewoon maandelijks een onkostennota op.

Verhuur van je thuiskantoor als zelfstandige via een vennootschap. Freelancers die via een vennootschap werken en hun thuiskantoor aan zichzelf verhuren, doen fiscaal gezien ook een voordeel. De fiscus past immers een forfaitaire kost van 40% toe en belast maar 60% van de huurinkomsten. Deze huurinkomsten zijn roerende inkomsten en worden fiscaal vriendelijker belast dan inkomsten uit arbeid.

Bovendien mogen de intresten van een lening meestal fiscaal in mindering worden gebracht, waardoor er dan vaak geen enkele belasting is. Uiteraard wil de fiscus voorkomen dat je jezelf als bedrijfsleider enkel in de vorm van fiscaal gunstige huurinkomsten laat bezoldigen. Daarom staan er beperkingen op de hoogte van de gevraagde huur.

Als basis neemt men het niet-geïndexeerde K.I. van de woning. Opgelet: dat K.I. moet procentueel beperkt worden tot het beroepsgedeelte. Gebruik je als zelfstandige de woning dus voor 30% beroepsmatig, dan mag je slechts dat gedeelte in aanmerking nemen.

Dit K.I. wordt dan verhoogd met een revalorisatiecoëfficiënt die jaarlijks aangepast wordt. 

Voor 2014 bedraagt die 4.19. De huur moet dan nog beperkt worden tot maximaal 5/3 van dit geheel. Voor 2014 is de formule dus als volgt:

Jaarinkomsten huur voor thuiskantoor als zelfstandige met vennootschap = K.I (procent van beroepsgebruik) x  4.19 x 5/3

Vraag je een huur die boven die beperking uitkomt, dan zal de fiscus een herkwalificatie doorvoeren. Dat betekent dat een deel van de huurinkomsten niet meer belast wordt als een onroerend inkomen, maar als een bezoldiging. Dat deel wordt dus toegevoegd aan de hoogste schijf van je inkomen, wat meestal neerkomt op een belasting van 50%+gemeentebelastingen.

Een voorbeeld:

Een huis met een K.I. van 2.000 euro,  30% beroepsgebruik. 

Formule: 600 (30% van 2000) x 4,19 x 5/3 = 4.190 euro per jaar. Maandelijks mag je dus niet meer dan  afgerond 349 euro huur vragen aan je vennootschap. 

Enkele belangrijke tips.

Tip 1: betaal die huur effectief, liefst maandelijks door te storten op je privérekening of op je rekening-courant).

Tip 2: Stel ook een huurcontract op tussen jezelf en de vennootschap, dat je best laat registreren. 

Tip 3: Voorzie een jaarlijkse verhoging van die huur, in lijn met de valorisatiecoëfficient (voor 2014 is dit 4,19).

Tip 4: Kom overeen dat je vennootschap bovenop de huur ook de onroerende voorheffing betaalt. Bepaal ook een maandelijks bedrag aan huurlasten (water, electriciteit, onderhoudskosten,..) Op die inkomsten wordt je privé niet belast, het zijn immers terugbetalingen van gedane kosten.

Tip 5: is de woning deels of geheel eigendom van je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, dan kan er voor dat deel geen herkwalificatie gebeuren. Het huis uit de gemeenschap halen kan een optie zijn.