Tanken op de zaak kost enkele honderden euro extra
Zelfstandigen die tanken op de zaak zullen dit jaar honderden euro’s meer moeten betalen door een gewijzigde wetgeving binnen het voordeel van alle aard. We raden je aan om bij je boekhouder te laten narekenen wat de gevolgen voor jou zullen zijn.

De federale regering gaat vanaf 1 januari 2017 bedrijfswagens voor werknemers of bedrijfsleiders zwaarder belasten indien de werkgever of vennootschap ook de brandstofkosten draagt. De extra belasting komt ten laste van de werkgever of vennootschap. De werknemer of bedrijfsleider zal dus in 2017 geen lager nettoloon ontvangen door die extra belasting. Hierna geven we u een korte toelichting over de fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 2017.

Forfaitair voordeel
Het voordeel wordt berekend i.f.v. de cataloguswaarde van de wagen en een CO2%. De berekeningsformule ziet er als volgt uit: (cataloguswaarde x leeftijdscorrectie) x 6/7 x CO2%. De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage gaande van 100 tot 70% teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen. Dat percentage bedraagt 

100% bij wagens waarvoor 0 tot 12 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; 94% wanneer 13 tot 24 maanden verstreken zijn; 
88% wanneer 25 tot 36 maanden verstreken zijn; 82% wanneer 37 tot 48 maanden verstreken zijn; 
76% wanneer 49 tot 60 maanden verstreken zijn; en 
70% wanneer meer dan 60 maanden verstreken zijn. 

Niet onbelangrijk om te weten is dat een begonnen maand voor een volledige maand telt. De cataloguswaarde wordt dus per jaar anciënniteit van de wagen met 6% verminderd, zonder dat deze waarde kleiner mag zijn dan 70% van de oorspronkelijke waarde.

Voor inkomstenjaar 2017 is de CO2% gelijk aan 5,5% voor een uitstoot van 87 gram/km van een dieselmotor of een uitstoot van 105 gram/km van een benzinemotor. Indien de wagen meer CO2 uitstoot, dan moet u 0,1% toevoegen per gram CO2 uitstoot dat 87 of 105 gram overstijgt. Indien de wagen minder CO2 uitstoot dan moet u 0,1% aftrekken per gram CO2 uitstoot dat onder de 87 of 105 gram is. De CO2% bedraagt maximaal 18% en minimaal 4%.

Cijfervoorbeeld
Peter heeft een splinternieuwe Audi A6 (dieselmotor) met een CO2 uitstoot van 200 gram/km en een cataloguswaarde van 50.000 euro. De wagen wordt ter beschikking gesteld met een brandstofkaart op naam van de vennootschap. Indien Peter de wagen privé gebruikt, dan bedraagt het belastbaar voordeel voor het eerste jaar 7.200 euro, namelijk 50.000 euro x 6/7 x 16,8% (d.i. 5,5% + (0,1 x (200 – 87))). Voor het tweede jaar wordt de cataloguswaarde verminderd met 6% en is het belastbaar voordeel dan 6.768 euro.

Eigen bijdragen?
Een optie om het belastbaar voordeel te verminderen is een eigen bijdrage betalen aan de werkgever of vennootschap. In ons voorbeeld zou Peter jaarlijks bijvoorbeeld voor 1.200 euro (100 euro/maand) kunnen bijdragen zodat zijn voordeel voor het eerste jaar vermindert tot 6.000 euro (7.200 euro - 1.200 euro). Peter (als bedrijfsleider) zou ook het belastbaar voordeel kunnen verlagen tot 0 euro door het volledig voordeel van 7.200 euro weg te boeken als eigen bijdrage in de rekening-courant.

Extra belasting voor de werkgever of vennootschap vanaf 1 januari 2017
Het belastbaar voordeel alle aard is een loonkost voor de werkgever of vennootschap. De loonkost is echter deels niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting en moet ten belope van 17% worden verworpen uit de aftrekbare kosten, dit is een zgn. verworpen uitgave. De verworpen uitgave betekent dat de werkgever of vennootschap 17% van het belastbaar voordeel (na eventuele eigen bijdragen) moet bijtellen bij de fiscale winst.

Vanaf 1 januari 2017 zijn er twee belangrijke fiscale wijzigingen. Vooreerst zal de verworpen uitgave van 17% moeten worden berekend op het voordeel alle aard vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen. Vervolgens wordt dit percentage verhoogd tot 40% indien de werkgever of vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking stelt en de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk draagt. Ook de verwerping van 40% moet vanaf 1 januari 2017 berekend worden op het voordeel alle aard vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen van de werknemer of bedrijfsleider!  

Cijfervoorbeeld
Hernemen we het voorbeeld van een voordeel alle aard van 7.200 euro. De eigen bijdrage van Peter van 1.200 euro heeft tot 31 december 2016 tot gevolg dat de zgn. verworpen uitgave bij de werkgever of vennootschap 1.020 € bedraagt, namelijk (7.200 euro - 1.200 euro) x 17%. 

Vanaf 1 januari 2017 zal de verworpen uitgave stijgen tot 2.880 euro, namelijk 7.200 euro x 40%... dit heeft een extra vennootschapsbelasting tot gevolg van 632 euro indien de vennootschap aan het normaal belastingtarief wordt belast.