Deze clausule vergeten opdrachtgevers meestal in contracten te vermelden
Net als je denkt dat je als opdrachtgever de freelancer een waterdicht contract kunt voorleggen, vergeet je dat ene zinnetje dat later voor heel wat discussies kan zorgen en veel geld kan kosten.
 
Ellen Pensaert, bedrijfsjurist en zaakvoerder van Furbo en gespecialiseerd in freelance contracten maakt het bijna elke week mee, zegt ze. Het is enorm belangrijk om contracten te concretiseren om interpretaties te vermijden. Bij de clausules in verband met de opzegging van de freelancers overeenkomst zijn er vaak 2 problemen. 
 
Het eerste is dat de opdrachtgever voorziet dat hij alleen het contract kan opzeggen.  In plaats van te zeggen dat de opdrachtgever het contract via aangetekend schrijven kan opzeggen, kost het even weinig moeite om te laten opnemen dat beide partijen het contract kunnen opzeggen. Dat zorgt al direct voor een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en freelancer en vergroot het vertrouwen. 
 

Bedrijven vergeten de start van de opzegperiode

Maar wat vooral vergeten wordt, is om bij de opzegclausule toe te voegen wanneer die opzeg precies ingaat.  Zelfstandige freelancers zijn immers geen werknemers waardoor het klassieke arbeidsrecht  voor hen niet van toepassing is, zegt Pensaert. 

Wanneer 1 van de partijen een einde wil maken aan het contract, rijzen er soms vragen.  Stel dat je als opdrachtgever de opzeggingsbrief op dinsdag verstuurd? Wanneer start de opzegperiode dan?

1. 2 dagen later, bij de vermoedelijke in ontvangstname van de opzeggingsbrief brief door de freelancer?

2. Direct bij kennisgeving want de opdrachtgever kan de opzegging via mail versturen en laten bevestigen via aangetekend schrijven?

3. Op de 1ste van de volgende maand?

4. Op het einde van de eerstvolgende factuurperiode?

5. De volgende week?

Het toffe aan zelfstandige freelance contracten is dat beide partijen een enorm grote vrijheid hebben om hun samenwerking te omschrijven. Zo kan het perfect mogelijk zijn dat bedrijf A er voor kiest om de start van de opzegperiode te laten ingaan de eerstvolgende maandag na het versturen van de opzegbrief terwijl  bedrijf B verkiest om die opzegperiode op de 1ste van de maand te laten ingaan.
 

Hoe de start van de opzegperiode bepalen?

Pensaert grijpt hier terug naar de traditionele arbeidswetgeving.  Ik raad bedrijven aan om die opzegperiode te laten starten de eerste maandag die volgt op de kennisgeving van de opzeg.

Bijvoorbeeld:

Deze termijn vangt aan op de maandag volgend op de week waarin de betekening van de wens tot stopzetting van de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of een e-mail is gebeurd.
 

Waarom is de startdatum zo belangrijk?

Het feit dat het contract voortijdig opgezegd wordt, betekent dat men de relatie wil stoppen. Als een freelancer aan 500 euro per dag werkt, dan is elke extra dag toch 500 euro. Als je dan de opzegperiode kunt laten beginnen 2 dagen later (de eerste maandag) of 2 weken later (de 1ste van de maand), dan is dit in geld toch al snel 9.000 euro verschil.
 

Wat als het werk waarvoor je bent ingehuurd niet afgerond is?

Bij lopende projecten is de kans zeer groot dat een project eigenlijk nooit af is. Je kunt dan best in het contract laten opnemen dat de verplichtingen na de laatste dag stoppen.

Bijvoorbeeld:

Na de opzeggingstermijn, dienen de verbintenissen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet meer  door de partijen te worden nageleefd, onverminderd wat verderop wordt bepaald. 
 

Opzegperiodes freelancers

Net zoals bij werknemers kun je als opdrachtgever er voor kiezen om een opzegperiode in het contract te laten opnemen. 

* Bij contracten tot 3 maanden bedraagt de opzegperiode in de praktijk 2 weken tot 1 maand.
* Bij contracten van 3 tot 12 maanden, is de opzegperiode doorgaans 1 tot 3 maanden
* Bij contracten van onbepaalde duur, is de opzeg vaak 3 maanden of 6 maanden  
Maar het staat partijen vrij om andere periodes overeen te komen.  
 

Opzeg niet presteren?

Net zoals bij werknemers kan de opdrachtgever er voor kiezen om de opzegperiode niet te laten presteren. 

Overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek kan er dan een schadevergoeding betaald worden aan de freelancer. Lees: de opdrachtgever betaalt toch voor de niet gepresteerde dagen de bestelde uren en materialen.

Meestal is die vergoeding dezelfde als voor de voorziene uren. Maar ook hier kunnen partijen andere bedragen overeenkomen. 
 
Meer info over freelancer en contracten: Ellen Pensaert - gsm:  0471 700 696 - ellen.pensaert@furbo.be